1000 VISUMA MĪKLAS

Bp tirgotāja alga

IETEICAMA: LABĀKAIS CFD BROKERS

Tanī laikā, Jēzus sacīja ļaužu pulkiem: Viss, ko Tēvs man dod, nāks pie manis un kas pie manis nāk, to es ārā neraidīšu. Jo es esmu nācis no debesīm ne tādēļ, lai izpildītu savu gribu, bet gan tā gribu, kas mani sūtījis. Un šī ir Tēva griba, kas mani sūtījis, lai no visa, ko viņš man devis, es nekā nepazaudētu, bet to uzmodinātu pastarā dienā. Jo šī ir mana Tēva vēlēšanās, kas mani sūtījis, lai katrs, kas Dēlu redz un uz viņu tic, iemantotu mūžīgo dzīvi, un es viņu uzmodināšu pastarā dienā.

1FolKlora

Saimes galā jau visi apklusuši. Tēvs vēl gultā smēķē, Rūdis gaida, vai viņi ar māti nerunās vēl ko par Druviņiem. Bet nekā. Viņš dzird, ka tēvs noliek pīpi uz krēsla un, kā pagriezies uz plāna pusi, tā paliek guļot. Uz krāsns iečirkstas ķirķis 6. Ārā kalvās dzird urrinām zemes vēzi.

Izgriežam no jauna izkaptis un brienam dziļā zālē... Saule kur uguni pār galvu. Es esmu drīz vienā kreklā un bez cepures, viss nosvīdis, un griežu ar pēdējiem spēkiem vālu, lai tiktu Mārtiņam blakus... Kad ar plaukstu noslauku pieri — liekas, ūdeni būtu smēlis.

Saturs

Dievs, no kura nāk viss labais, dod mums, lūdzam, lai, Tevis iedvesmoti, mēs taisnīgi domātu un Tavā vadībā arī taisnīgi darītu. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības mūžībā. Amen.

Vēsture un novadpētniecība

Dievs, kas esi sagatavojis neredzamos labumus Tevi mīlošiem ļaudīm, ielej mūsu sirdis Tavas mīlestības jūtas, lai mēs, Tevi visur un pāri visam mīlēdami, iemantotu Tavus apsolījumus, kas pārsniedz visas mūsu cerības. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības mūžībā. Amen.

Mārketings, reklāma, PR un mediji

Visi. Ķeriet viņu, krā! Ķeriet viņu, krā! (Skrien taure-nitim pakaļ, bet raujas nost no Antiņa spīduma.) Pirmais (uz Antiņu rādīdams ar spārnu). Kāds tas ir neganti spīdīgs! Krā!

Bija Dieva sūtīts cilvēks, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš nebija gaisma, bet gan lai dotu liecību par gaismu.

Tieši tā gan nenotika. Kuģim piestājot pie steķiem, lija straumēm lietus un uz steķiem stāvēja tikai viens mazs cilvēciņš ar suni. Cilvēciņš bija sieviešu dzimuma un aptuveni septiņus gadus vecs. Viņa stāvēja mierīgi, it kā izaugusi no steķiem, un pār viņu pludoja lietus straumes, bet viņa nekustējās.

Visvarenais Dievs, lūdzam, dod mums, lai ticēdami Tava Viendzimtā Dēla, mūsu Pestītāja, debesis uzkāpšanai, ari mēs paši ar sirdi un prātu dzīvotu debesis. Caur to pašu mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs no mūžības mūžībā. Amen.

Kuģis krakšķēdams uzgūlās uz akmeņiem. Plats vi|ņir gredzens aizšūpojās sīkākiem vien, sīkākiem vien gredzentiņiem.. tad izstiepās un noklusa kā mirējs pie beidzamā elpas vilciena.

SĀCIET KRIPTOVALŪTAS TIRDZNIECĪBU

Atstājiet savu komentāru